Allgemeine Geschäftsbedingungen

Facturatie adres:

Allocacoc s.r.o.
Kallabova 31
616 00 Brno-Žabovřesky
Tsjechië

Bedrijfs-ID: 03800156
Steuernummer: CZ03800156


Hierna te noemen: "VOCOlinc"

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

VOCOlinc: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen VOCOlinc en de consument.

  

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VOCOlinc zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VOCOlinc worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VOCOlinc ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 VOCOlinc behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

  

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 VOCOlinc kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht VOCOlinc niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. VOCOlinc garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.7 VOCOlinc is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt VOCOlinc dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

  

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van VOCOlinc zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van VOCOlinc onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. VOCOlinc heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van VOCOlinc worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

 

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling zijn order kosteloos annuleren.

5.2 VOCOlinc behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument zijn beschadigd. De consument heeft het recht om artikelen binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.


Artikel 6 Levering

6.1 VOCOlinc is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Post NL, dan wel enige andere door VOCOlinc ingeschakelde vervoerder.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat VOCOlinc hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van VOCOlinc zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal VOCOlinc de consument dat via e-mail melden.

  

Artikel 7 Garantie

7.1 VOCOlinc garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering, mits de fabrikant een langere garantietermijn hanteert.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal VOCOlinc de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van VOCOlinc vervangen of zorgdragen voor herstel.

7.5 Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van VOCOlinc;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  

Artikel 8 Onderzoek, reclames

8.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan VOCOlinc worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan VOCOlinc met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is VOCOlinc gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de VOCOlinc en op de wijze zoals door VOCOlinc enzo aangegeven.

  

Artikel 9 Privacy en Discretie

9.1 Cityplants geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. VOCOlinc gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

9.2 Wegens wettelijke verplichtingen treft de consument op de factuur een productomschrijving aan.

 

 

 

 

Privacyvoorkeuren

We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website te verbeteren, de prestaties te analyseren en gegevens over het gebruik ervan te verzamelen. We kunnen hiervoor tools en diensten van derden gebruiken en de verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners in de EU, de VS of andere landen. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met deze verwerking. Hieronder kunt u gedetailleerde informatie vinden of uw voorkeuren aanpassen.

Privacybeleid

Toon details

Onze website slaat gegevens op uw apparaat op (cookies en browseropslag) om uw sessie te identificeren en basisplatformfunctionaliteit, browse-ervaring en veiligheid te bereiken.

Wij kunnen gegevens op uw apparaat opslaan (cookies en browseropslag) om extra functies te bieden die uw browse-ervaring verbeteren, sommige van uw voorkeuren opslaan zonder een gebruikersaccount of login, gebruikmaken van scripts en/of bronnen van derden, widgets, enz.

Met behulp van analytische instrumenten kunnen wij de behoeften van onze bezoekers beter begrijpen en nagaan hoe zij onze site gebruiken. Wij kunnen tools van derden of van derden gebruiken om uw surfgedrag op onze website te volgen of te registreren, om te analyseren met welke tools of onderdelen u hebt gewerkt of welke u hebt gebruikt, om conversie-events te registreren, enzovoort.

Wij kunnen cookies en hulpmiddelen van derden gebruiken om het aanbod van producten en/of diensten van ons of onze partners en de relevantie daarvan voor u te verbeteren op basis van de producten of pagina's die u op deze Site of andere websites hebt bezocht.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Inloggen